Đại hội cổ đông năm 2020

Ngày 30/07/2020, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 nhằm báo cáo tình hình kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019 và thông qua các kế hoạch kinh doanh cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung:

 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng năm 2020, tóm tắt tình hình hoạt động và phương hướng.
 2. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (Đã kiểm toán) và ý kiến của đơn vị kiểm toán.
 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
 5. Thông qua tờ trình HĐQT về việc đề nghị Đại hội cổ đông thường niêm năm 2020 uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
 6. Thông qua phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020.
 7. Thông qua kế hoạch trích lập dự phòng năm 2020.
 8. Thông qua kế hoạch phân phối các quỹ sau lợi nhuận năm 2020.
 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung, thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động.
 10. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt phương án cho thuê mặt bằng kinh doanh.
 11. Thông qua việc xử lý lỗ giai đoạn chuyển thể.
 12. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.